UMIEM PŁYWAĆ 2024

UMIEM PŁYWAĆ 2024

Informujemy, że Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, wzorem lat ubiegłych, planuje złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ofertę na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim. Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu zorganizowane zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu.

W związku z planowanym przez MSiT późnym terminem rozstrzygnięcia konkursu (do 26.04.2024) realizację Programu planujemy tylko w semestrze jesiennym (IX-XII). Grupy zakwalifikowane do Programu otrzymają dofinansowanie, z którego pokryte będą mogły być następujące koszty: wynajęcie basenu, obsługa instruktorska, koszt dojazdu grup na basen. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków MSiT w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 230 zł, w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu grupy – 320 zł. W zależności od wysokości kosztów dojazdu, wynajęcia basenu i opieki instruktorskiej dopłata gminy zwykle wynosi około 20%. Ostateczna wysokość dopłaty ustalona będzie przy podpisywaniu porozumienia miedzy PW SZS i Gminą.

Jeśli Gmina jest zainteresowana udziałem w Programie, prosimy o wypełnienie załączonej poniżej deklaracji. Dane w niej zawarte pomogą nam przedstawić w składanych ofertach kalkulację potrzeb ilościowych adekwatną do potrzeb województwa podlaskiego. Deklarację proszę odesłać w wersji elektronicznej na adres biuro@pwszs.bialystok.pl do 9.02.2024.  Deklarację uważa się za dostarczoną po otrzymaniu informacji zwrotnej z PW SZS.

Druk deklaracji udziału w programie