STATUT PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Statut do pobrania w wersji PDF: statut.pdf

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo – wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży.

Szkolny Związek Sportowy:
1. Rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
2. Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży.
3. Uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej i ochrony środowiska.
4. Może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są zgodne z celami statutowymi Związku.
5. Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku”,
w skrócie „PW SZS” i jest zwany dalej Związkiem.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz – miasto Białystok.

§ 3

1. Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy jest związkiem szkolnych stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.
2. Związek działa w ramach Szkolnego Związku Sportowego i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.
3. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych.

§ 4

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy działa na podstawie przepisów:
– ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
– ustawy o kulturze fizycznej,
– ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
– niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

§ 6

1. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych może powołać może zatrudniać pracowników.
3. Związek jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
4. Związek nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzyć wykonanie zleconych zadań publicznych.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 7

1. Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku.
2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 8

Związek realizuje na terenie województwa swoje cele, o których mowa w § 7 w szczególności poprzez:
1. Programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.
2. Organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży.
3. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
4. Popularyzowanie higienicznego trybu życia.
5. Reprezentowanie w samorządzie wojewódzkim i terenowych organach administracji rządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży.
6. Powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku.
7. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
8. Programowanie i organizowanie szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu.

9. Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar powiatu.
10. Programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formatach dla młodzieży szkolnej.
11. Działania na rzecz rozbudowy urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych.
12. Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej wyłącznie do realizacji celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Powiatowe Szkolne Związku Sportowe posiadające osobowość prawną i realizujące cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Szkolnego Związku Sportowego.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające
i wspomagające finansowo realizację celów i zdań określonych Statutem.

§ 12

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Podlaskim Wojewódzkim Zjeździe Delegatów,
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
3) uzyskiwanie od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
4) otrzymywania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
5) uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
4) opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.

§ 16

Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,
2) rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
4) rozwiązania się Związku.

Rozdział 4
Władze Związku
§ 17

1. Władzami Związku są:
a) Wojewódzki Zjazd Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Związku.
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Wojewódzki Zjazd Delegatów
§ 18

Najwyższą władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Związku.

§ 19

1. Wojewódzki Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata przez Zarząd Związku.
3. Termin Zjazdu, miejsce, porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 20

1. Nadzwyczajny Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku na podstawie:
a) uchwały poprzedniego Zjazdu delegatów,
b) uchwały Zarządu Związku,
c) wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ liczby Zarządów członków zwyczajnych Związku.
2. Nadzwyczajny Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostaje zwołany.
3. Termin, miejsce i porządek obrad nadzwyczajnego Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 21

1. W Podlaskim Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych.
2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
3. Zasady wyborów na Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów ustala Zarząd Związku.
4. W Nadzwyczajnym Podlaskim Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, uczestnicy poprzedniego Zjazdu Zwyczajnego, a w przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożności wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, zgodnie z zasadami określonymi przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

§ 22

W Podlaskim Wojewódzkim Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1. Członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani delegatami, jeżeli Zjazd nie postanowi inaczej.
2. Przedstawiciele członków wspierających.
3. Osoby zaproszone przez Zarząd Związku.

§ 23

Do kompetencji Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Związku,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalenie zmian w Statucie Związku,
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§ 24

Uchwały Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów zapadają zwykła większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Związku
§ 25

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Związku.

§ 26

1. Zarząd Związku składa się z 17-25 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów.
2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów,
3) kierowanie działalnością Związku we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi,
4) uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Związku,
5) powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku,
6) uchwalenie regulaminu Zarządu, Prezydium Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień
7) powołanie Komisji Dyscyplinarnej Związku,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9) powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
10) składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
11) przyjmowanie informacji o działalności Prezydium.

§ 28

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§ 29

1. Zarząd wybiera prezydium w składzie 5-9 członków. W skład Prezydium wchodzą: Prezes wybrany przez Zjazd, 2-3 Wiceprezesów oraz 3-5 członków wybranych przez Zarząd ze swego składu.
2. Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu.
3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

§ 29a

1. Organem wykonawczym Zarządu jest Biuro, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
2. Biurem kieruje Wiceprezes urzędujący, który jako dyrektor Biura dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, oraz ma uprawnienia kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Komisja Rewizyjna
§ 30

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Podlaski Wojewódzki Zjazd Delegatów.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

§ 32

1. Do kompetencji Komisji należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
b) składanie na Podlaskim Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
d) żądanie od Zarządu lub prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
e) współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku,
2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Kooptacja władz
§ 33

1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5 Jednostki organizacyjne Związku
§ 34

W ramach Związku funkcjonują:
1) w powiatach – Powiatowe Szkolne Związku Sportowe,
2) w gminach – Gminne Szkolne Związku Sportowe,
3) w gminach i powiatach członkami zwyczajnymi tych związków mogą być: uczniowskie kluby sportowe, międzyszkolne kluby sportowe,
4) w ramach Związku mogą funkcjonować jednostki regulaminowe: Powiatowe Szkolne Związki Sportowe, Gminne Szkolne Związki Sportowe, szkolne kluby sportowe i inne.

Rozdział 6
Nagrody i wyróżnienia
§ 35

Członkom Zarządu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwały ustne i pisemne,
2) nagrody,
3) dyplomy i odznaki honorowe.

36

Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 35 określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 7
Postępowanie dyscyplinarne
§ 37

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane kary.
2. Organem dyscyplinarnym Związku I instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwoławczym – Zarząd Związku.
3. Rodzaj kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 8
Majątek i fundusze Związku
§ 38

1. Na majątek Związku składają się:
a) ruchomości,
b) nieruchomości,
c) fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
c) dotacje, darowizny, subwencje
d) dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych.

§ 39

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
2. Umowy i zobowiązania do kwoty 10 000 zł mogą być zawierane jednoosobowo przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 40

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku wymagana jest uchwała Zarządu Związku.

Rozdział 9
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku.
§ 41

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Podlaskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określić tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.