Realizację Programu finansują:

                   Ministerstwo Sportu i Turystyki

     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

             Jednostki Samorządu Terytorialnego

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób w wymiarze 20 jednostek lekcyjnych z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu. Pierwszeństwo do udziału w Programie mają dzieci z gmin, na terenie któych nie ma krytej pływalni.

Program realizowany jest od 2014 roku. Dzięki jego realizacji w województwie podlaskim ponad 20 tysięcy dzieci oswoiło sie z wodą i nabyło podstawowe umięjętności pływackie.

Nabór wniosków na rok 2022:

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Deklaracja

Termin nadsyłania deklaracji – 14.12.2021.

1. Klikamy powyżej lub wchodzimy na umiemplywac.szs.pl

2. Rejestrujemy się, odbieramy link rejestracyjny i aktywujemy konto i logujemy się.

3. W sekcji Dzienniczek uzupełniamy „Dane animatora”

4. W sekcji „Dane grup” dodajemy wszsytkie prowadzone przez nas grupy, podając ich nazwę i numer z listy grup (umiem pływać grupy)

5. W sekcji „Uczestnicy” dodajemy uczestników zajęć (listę dzieci powinien dostarczyć opiekun grupy) wpisujemy imiona i nazwiska, szkołę, klasę (I, II lub III) i przypisujemy ich odpowiedniej grupy.

6. Przed rozpoczęciem zajęć, w sekcji „Harmonogram” dodajemy kolejne zajęcia, podając dzień i godzinę od – do, oraz wybierając realizowany temat.

7. W trakcie lub po zajeciach w sekcji „Obecność” wybieramy realizowane zajęcia i zaznaczamy którzy z uczniów są/byli obecni na zajęciach. Można dodać ewentualne uwagi czy zdarzenia, do których doszło podczas zajęć.

8. Po przeprowadzeniu przewidzianych Programem nauczania sprawdzianów w sekcji „Sprawdziany” wybieramy grupę i zaznaczamy którzy z uczniów zaliczyli dany sprawdzian.

9. Po zrealizowaniu wszystkiuch zajęć w danym miesiącu, w sekcji „Raport miesięczny” generujemy raport wybierając miesiąc potem grupę, sprawdzamy czy wszsyte dane są zgodne z rzeczywistością i generujemy raport.

10. Po zrealizowaniu wszystkich 20 godzin zajęć w sekcji „Sprzęt, braki, wolontariusze” uzupełniamy odpowiednie pola, następnie wchodzimy w sekcję „Dzienniczek+raport końcowy”, wybieramy grupę, sprawdzamy czy dane sa zgodne z rzeczywistoscią i pobieramy raport grupy.

11. CDN

 

Od tego roku uczestnicy muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które powinna przechowywać szkoła lub gmina (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych). Zgoda taka jest również wymagana od instruktorów prowadzących zajęcia.

Program Umiem Pływać 2021

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Umiem Pływać w województwie podlaskim w 2021 r. Poniżej przedstawiamy listę grup zgłoszonych przez gminy i zakwalifikowanych do realizacji Programu. Prosimy gminy, o potwierdzenie przystąpienia do Programu oraz ewentualne zmiany ilościowe.

Grupy zakwalifiakowane do Programu Umiem Pływać 2021