AKTUALNOŚCI

16.05.2024

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyznało nam środków na realizacje Programu Umiem Pływać w 2024 roku. Wysłaliśmy pismo do MSiT z prośbą o podanie przyczyn pominięcia PW SZS przy podziale środków oraz rozpisanie dodatkowego konkursu na Program Umiem Pływać. Oczekujemy na odpowiedź.

26.01.2024

Nabór wniosków na rok 2024:

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Deklaracja udziału w Programie

Termin nadsyłania deklaracji – 9.02.2024.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu przez MSiT – 26.04.2024

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu organizowane są zajęcia dla grup liczących nie więcej niż 15 osób w wymiarze 20 jednostek lekcyjnych z częstotliwości 1-2 razy w tygodniu. Pierwszeństwo do udziału w Programie mają dzieci z gmin, na terenie któych nie ma krytej pływalni.

Program realizowany jest od 2014 roku. Dzięki jego realizacji w województwie podlaskim ponad 20 tysięcy dzieci oswoiło sie z wodą i nabyło podstawowe umięjętności pływackie.

Treści programowe

Podręcznik do nauki pływania

Logo na basen (prosimy o zawieszenie w widocznym miejscu na basenie)

wzór listy uczestników

Zgoda rodziców na udział w Programie i oświadczenie RODO (Uczestnicy muszą posiadać zgodę rodziców na udział w Programie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO. Podpisane przez rodziców druki na czas realizacji Programu przechowuje szkoła lub gmina. Zgoda taka jest również wymagana od instruktorów prowadzących zajęcia)

Kolejne kroki związane z zakładaniem i używaniem dziennika:

1. Klikamy w powyższy baner e-dziennik lub chodzimy na umiemplywac.szs.pl

2. Instruktorzy, którzy prowadzili zajęcia w roku 2022 logują się na stare konta, nowi instruktorzy rejestrują się, odbierają link rejestracyjny i aktywują konto.

3. W sekcji Dzienniczek uzupełniamy „Dane animatora”.

4. W sekcji „Dane grup” dodajemy wszystkie prowadzone przez nas grupy, podając ich nazwę i numer z podanej w zakładce obok listy grup.

5. W sekcji „Uczestnicy” dodajemy uczestników zajęć (listę dzieci powinien dostarczyć opiekun grupy) wpisujemy imiona i nazwiska, szkołę, klasę (I, II lub III) i przypisujemy im odpowiedni numer grupy.

6. Przed rozpoczęciem zajęć, w sekcji „Harmonogram” dodajemy kolejne zajęcia, podając dzień i godzinę od – do, oraz wybierając realizowany temat.

7. W trakcie lub po zajęciach w sekcji „Obecność” wybieramy realizowane zajęcia i zaznaczamy, którzy z uczniów są/byli obecni na zajęciach. Można dodać ewentualne uwagi czy zdarzenia, do których doszło podczas zajęć.

8. Po przeprowadzeniu przewidzianych Programem nauczania sprawdzianów w sekcji „Sprawdziany” wybieramy grupę i zaznaczamy którzy z uczniów zaliczyli dany sprawdzian (obowiązkowo)

9. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć w danym miesiącu, w sekcji „Raport miesięczny” generujemy raport wybierając miesiąc potem grupę, sprawdzamy czy wszystkie dane są zgodne z rzeczywistością i generujemy raport.

10. Po zrealizowaniu wszystkich 20 godzin zajęć w sekcji „Sprzęt, braki, wolontariusze” uzupełniamy odpowiednie pola, następnie wchodzimy w sekcję „Dzienniczek+raport końcowy”, wybieramy grupę, sprawdzamy czy dane są zgodne z rzeczywistością i pobieramy raport grupy.

 

Uczestnicy muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które powinna przechowywać szkoła lub gmina (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych). Zgoda taka jest również wymagana od instruktorów prowadzących zajęcia.

16.02.2023

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie z MSiT do realizacji Programu Umiem Pływać w Województwie Podlaskim. Prosimy gminy oraz inne podmioty, które w listopadzie 2022 zgłosiły chęć udziału w Programie o  potwierdzenie lub ewentualną aktualizację: ilości grup i uczestników zajęć oraz terminów (wiosna lub jesień). Po zaktualizowaniu zgłoszeń będą wysyłane porozumienia, które należy podpisać i odesłać bez zbędnej zwłoki. Zajęcia w semestrze wiosennym można realizować do końca czerwca 2023.

6.09.2022

GRUPY REALIZUJĄCE PROGRAM OD 1.09.2022

24.08.2022

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w Programie – jest jeszcze kilka wolnych miejsc! Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje związane z realizacją Programu.

Zasady realizacji Programu Umiem Pływać – II półrocze 2022

17.03.2022

Informujemy, że PW SZS otrzymał dofinansowanie realizacji Programu Umiem Pływać w województwie Podlaskim z MSiT i Urzedu Marszałkowskiego. Jesteśmy w trakcie aktualizacji wniosków i opracowywalnia listy grup, które dofinansowujemy. Opublikowane zostaną w przyszłym tygodniu. Dobrą informacją jest fakt, że wysokość otrzymanych datacji pozwoli nam dofinsnsować zdecydowaną większość zgłoszonych do Programu Grup. Po opublikowaniu listy grup dofinansowanych bedziemy potrzebowali szybkiego potwierdzenia ilości zgłoszonych przez gminy grup i dzieci w celu opracowania umów/porozumień.

Program Umiem Pływać 2021

Informujemy, że PWSZS otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Umiem Pływać w województwie podlaskim w 2021 r. Poniżej przedstawiamy listę grup zgłoszonych przez gminy i zakwalifikowanych do realizacji Programu. Prosimy gminy, o potwierdzenie przystąpienia do Programu oraz ewentualne zmiany ilościowe.

Grupy zakwalifikowane do Programu Umiem Pływać 2021

            Realizację Programu finansują:

                   Ministerstwo Sportu i Turystyki

     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

             Jednostki Samorządu Terytorialnego